KEDVES SÁLYIAK !

Szívből köszönöm Önöknek azt a támogatást és azt a bizalmat, amelyet az eltelt hosszú évek alatt kaptam Önöktől.

Közel négy évtizede szolgálom szülőfalumat, végzem a közszolgálati feladatokat és húsz éve az Önök bizalmából, és támogatásával igyekszem szívvel-lélekkel az emberek megelégedésére dolgozni, végezni munkám, a lehetőségekhez képest úgy vélem eredményesen.

Mindig azt tartottam szem előtt, és tartom most is, hogy értékteremtő, értéknövelő módon fejlődjön a falunk, hogy az itt élő ember is érezze, lássa a saját munkájának is az eredményét, és öröme legyen benne.

Biztosan mindannyian látják, hogy lakossági összefogással, a választópolgárok segítő, megértő támogatásával, – ha kisebb hiányosságokkal is -, de eredményesen teljesítettük feladatainkat.

Az elmúlt években is hála Istennek ismét sokat fejlődött a környezetünk, a falunk.
S ezen a téren lépést tartunk (nem egyszer megelőzve) a környékbeli előnyösebb helyzetben lévő településekkel.

Amióta elkezdtem ezt a szép, de nehéz feladatot ellátni: iskola, orvosi rendelő, rendőrlakás- és iroda, szolgálati lakások építése és egyéb felújítások után következhetett a falu és Lator-település gázzal való ellátása. Közben elérhettük, hogy kiépült a telefon és kábeltelevíziós hálózat is. Megvalósult az Internet-hálózat, így falunk a világháló részévé vált.

Örömünkre szolgált, hogy befejezhettük a csatorna-közmű kiépítését, ezzel is jelentősen felértékelődött és gazdagodott községünk. Környezetvédelmi szempontból égetően szükség volt erre a beruházásra.

Ezek a fejlesztések Lator-település felső határáig valósulhattak meg.

A közművesítések befejezése után mindannyiunk örömére elkezdődhetett az utak építése és felújítása. Ez idáig a Tavasz, Nyár, Ősz, Ságvári, Tél és Kinizsi út, a Deák Ferenc, Geszti út, és a József Attila u. ravatalozóhoz vezető útja került kiépítésre.
Majd teljes felújításra került a Gárdonyi és Kossuth utca, a Rózsavári útnak, pedig egy szakasza.

Folytathattuk ezt a munkát a szinte járhatatlan „Bari-közben”, a „Bika-közben”,  és az egész Eötvös-telepen.
És most tart az útépítési munka a szintén alig járható Mocsolyási úton. Ez a beruházás folyamatosan történik.

Türelmet kérek természetesen azoktól, akik még várnak az utak felújítására. Célom,  és minden erőmmel azon fáradozom, hogy minél hamarabb minden út megépüljön, és aszfaltborítással legyen ellátva. Eddig ezt nem tehettük meg, hiszen a nagy közművek kiépítése előzőleg elkerülhetetlen és nagyon fontos volt.

Minden beruházás, fejlesztés főképp a kis településeken csak pályázat útján valósulhat meg, amelyhez 70 %-ot – ha sikerül elnyerni – az állam biztosít; 30 % saját erőt az önkormányzatnak kell adnia költségvetése terhére.

Ezeket a fejlesztési lehetőségeket meg kell ragadni, ki kell harcolni, pályázataink jogosságát érvényesíteni kell, igazi embert próbáló ez a feladat is.De célom: minden törvényadta eszközt felhasználni, időt és energiát nem kímélve harcolni az előrelépés érdekében.

Programjaim között szerepel továbbra is a partfalak és az utak alatti pincék erősítése. Ez a program évek óta beindult, így több pincét már sikerült stabilizálni.

A közvilágítás korszerűsítése is megtörtént, az oszlopcseréken túl az elavult közvilágítási lámpatesteket modern, keveset fogyasztó lámpatestekre cseréltettük ki.

Községünk továbbfejlesztése érdekében minden pályázati lehetőséget kiaknázva sikerült elérni, hogy az idősek számára kialakított épületet felújítsuk. Itt tisztességes, meleg emberi körülmények fogadják az oda betérőket.

Lakosaink igen jelentős száma elérte és meghaladja a nyugdíjkorhatárt, akikről kötelességünk méltó módon gondoskodni. Ezért is volt erre a felújításra szükség.

Kérem, hogy minél többen vegyék igénybe. Természetesen a kihordásos étkeztetést továbbra is biztosítjuk az arra rászorulóknak.
A rászorultakról gondoskodni nemcsak állampolgári, hanem emberi kötelességünk is.

Nagy figyelmet kívánok fordítani a köztisztaság fenntartására, természetesen ez is a lakosság készséges együttműködésével valósítható meg. A közterületeket, mint ez évben  is, igyekszem  karbantartani, tisztán tartani.

Ez a jövőben is így lesz.

A Tiszafüreden létesület szemétlerakóhoz csatlakozott  községünk. Így felszámolásra került a szeméttelep.

Életünk értelme és a jövő zálogát biztosítja az ifjúság, amelyre nagy figyelmet kívánok fordítani munkám során.

Az oktatás és a közművelődés a legköltségesebb, de legfontosabb feladata az önkormányzatnak. Az ifjúság nevelésével, oktatásával, a művelődés biztosításával teremthetjük meg azt az új nemzedéket, amely remélhetőleg jobb körülmények között és megfelelő tudás birtokában végzi munkáját, találja meg helyét az életben.

Ehhez minden technikai feltételt biztosítottunk: számítógépeket és egyéb technikai eszközöket vásároltunk az óvodába és iskolába.

A felsőfokú képzésben résztvevő fiatalokat támogatni kívánjuk a jövőben is, mint eddig. Az elmúlt évben több tanulónak biztosítottunk ösztöndíjat a továbbtanuláshoz. Ez évben is segíteni akarjuk a tovább tanulni szándékozókat.

Támogattuk eddig is, és támogatni kívánjuk ezután is az egyházakat.

Az önkormányzat helyzetét javítaná, ha lenne a községben jelentős számú munkahely, ha a mezőgazdasági gazdálkodó egység működhetne, amely a nagyszámú munkanélküliség arányát visszaszorítaná.

Feladatunk és célunk, hogy a vállalkozásokat elősegítsük, ezt olyan formában tehetjük meg, hogy nem vetünk ki különböző adókat, amelyekre lehetőség van.

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a vállalkozókat és a fiatal házasokat esélybe hozzuk. Az önkormányzat kötelező feladata az oktatás, az egészségügyi ellátás biztosítása, a hivatal működtetése, a munkanélküliség, a súlyos szociális probléma kezelése.

Ezek a feladatok jelentősek, nehezen kezelhetők, hiszen évek óta önhibáján kívül forráshiányos a település, az önkormányzat költségvetése, mint az az ország szinte valamennyi településére jellemző, különösen a kicsikre, mint amilyenek mi is vagyunk. Hiszen az előírt kötelező feladatokhoz nem minden esetben biztosítja az állam a szükséges normatívát.

Mindettől függetlenül, ha kínlódva is, de gazdálkodásunk eredményes volt és sok értékteremtő, értéknövelő fejlesztést meg tudtunk valósítani.Tudom, nagyon sok megoldásra váró feladat van még.

Tovább kell folytatni a Tibolddaróc és a Borsodgeszt felé vezető – szinte alig járható – utat – még akkor is, ha az az államé – .

Régóta szeretnék a falu részére egy minden igényt kielégítő közösségi házat építeni, a teljesen leromlott állapotban lévő községházát felújítani. Szeretném a tarthatatlan állapotú tornaterem, a korszerűtlen konyha és ebédlő problémáját is megoldani.

Mindezek is, és ezeken túl még sok-sok minden az elkövetkezendő rövidebb-hosszabb időszak feladata, amit meg kívánok valósítani.

Ezek nehéz célok, de elérhetőek, ha ezután is úgy, mint eddig a lakossággal szinte egy emberként összefogva, egymást támogatva, segítve végezzük munkánkat.

Mindannyian tudjuk, hogy „egyedül a legerősebb is gyenge”.

Fekete Jánosné
Polgármester