Sályi református egyházközség múltja

 

Hisszük és valljuk, hogy egy gyülekezet életében múltnak., jelennek, jövendőnek össze kell kapcsolódnia.
Múltunk ismerete nélkül nem vagyunk képesek helyesen értékelni a jelent, amelyben élünk és nem vághatunk neki a jövőnek sem. Ha elveszítjük vagy semmibe vesszük az eleink által ápolt református örökségünket, elvész a hitünk, a gyülekezetünk és magyarságunk is. A reformáció századában, az 1580-as években Sálynak már volt református gyülekezete.
A gyülekezet élete azonban hosszú ideig nem volt képes felvirágozni, mert a falu közelében zajlott Eger eleste után – 1596-ban a mezőkeresztesi csata amelyet elvesztettünk, és a török a falut felégette. Az életben maradt lakosság Tarizsa barlanglakásaiba menekült. Ebben az időben Dél-borsod rom-halmazhoz hasonlított. 100 évnek kellett eltelnie, hogy a gyülekezet újra talpra állhasson.
Az újjáéledés akkor kezdődött, amikor Őrs vezér családja sályi ágának utolsó férfi tagja is meghalt /Sályi Tibold Zsigmond/ és az özvegyen maradt Kakasfalvi Csuda Zsuzsanna, Négyesy Szepessy Pálhoz megy feleségül. Valószínű, ők építették az 1. református templomot amelynek újjáépítéséről Négyesy Szepessy Pál fia, János gondoskodott 1713-ban.
Ma is látható a templomban, a szószék mellett az a falba simuló kőajtó, melynek boltívén latinul olvashatjuk: „E ház újjáépítéséről gondoskodott nemes Négyesy János az 1713. esztendőben”
Az úrasztala alá a főúr sírboltot készíttetett saját temetkezési helyéül. A templom állapota az 1800-as évek elejére annyira leromlik, hogy a gyülekezetnek új templom építéséről kellett gondoskodnia. Az új templom építése 1825-ben kezdődött, anyagi nehézségek miatt azonban, csak 1844-re készült el. Gyülekezetünk ma is itt dicséri az Urat alkalomról-alkalomra. Isten háza ékessége az orgona, ami a római katolikus vallású Fáy Ignác és felesége Halassy Jozefa ajándéka. A régi jegyzőkönyvek tanúsága szerint „felekezetiségen felül emelkedő lélekre vair. Sajnos a gyülekezet 1760. év előtti életéről keveset tudunk.
Az anyakönyvezést csak 1769-ben kezdi meg Balogh Pál lelkész. Ettől kezdve pontos adatok állnak rendelkezésünkre a sályi emberek életéről és a gyülekezet dolgairól. 1789-től Bizony Pál lelkipásztor kezdi el vezetni a gyülekezetben a Protocollumot.
Az egyházközség élén a consistoriummal, a kálvini rend szerint igyekezett fegyelmet tartani. A gyülekezet jegyzőkönyveiből nyerünk tudomást arról is, hogy 1766 óta 26 lelkész végzett szolgálatokat a gyülekezetben. Egy-egy lelkész ittléte nem volt hosszú, viszont azokat a lelkipásztorokat akik hosszabb időt töltöttek el az egyházközség szolgálatában. A gyülekezeti tagok nagyon megszerették és védelmére is keltek.
A gyülekezet idősebb tagjai ma is tisztelettel emlékeznek vissza Siposs István lelkészre, aki 1933- 1979 között töltötte szolgálati idejét Sályban. A gyülekezet 1980-tól folyamatosan újítja fel meglévő épületeit. Rendbe tette a templom tetőzetét, a parókiát 1988 és 1994 között kívül-belül renoválta. 1996-ban került sor a templom 150 éves padozatának és padlózatának teljes cseréjére. A felújítási munkákban mind anyagilag, mind a társadalmi munkákat tekintve részt vállalnak azok, akik itt élnek. Az elmúlt 20 évben annak ellenére hogy a gyülekezet lassan fogy nagy áldozatot hozott azért hogy Sályban is legyen Isten dicsőségét hirdető keresztyén gyülekezet.
Hisszük, hogy református atyáink odaadó hűségének példája és imádságaink a ma élő fiatalokat is az egyházhoz és Krisztus való hűségre ösztönzik.

 

A Sályi Református Egyház jelene

 

Ma a gyülekezet a 2002-ben születetteket és a legidősebbeket is beleszámolva 615 tagot számlál, ebből 346 fő az egyházat fenntartó tagok száma. Az egyházi élet fő alkalmain a vasárnapi istentiszteleteken túl sok olyan alkalom van, amelyeken át igyekszünk megszólítani a különböző korosztályokat. A gyermekek számára játékkal, barkácsolással énektanulással és evangélium hirdetéssel egybekötött virágvasárnapi játszóházat tartunk minden tavasszal.
A fiataloknak évente egy alkalommal ifjúsági csendesnap van. Az elmúlt 2 évben nyáron „Falumisszió” címmel egy héten át délelőttönként gyermekeknek, délután fiataloknak, este felnőtteknek volt evangélizációs alkalom. Isten megáldotta ezeket a programok, mert azóta fiatalasszony bibliaórát tartunk és a hétközi felnőtt bibliaórát is többen látogatják. A két évente megrendezésre kerülő „Sályi napok” keretén belül orgona hangversenynek a színhelye a református templom ökumenikus jelleggel. A hittanra járó gyerekekkel minden évben, a felnőttekkel minden második évben megyünk