Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki, a Sályi Hétszínvirág Óvoda (3425 Sály, Deák F. u. 56/B) óvodavezetői álláshelyének 2015. július 2- ával kezdődően történő betöltésére.

Az óvodavezetői megbízás időtartama: 2015. július 2. – 2020. július 2.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Sályi Hétszínvirág Óvoda, 3425 Sály, Deák F. u. 56/B.

Ellátandó feladat:

 • Az óvodavezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 • dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
 • felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
 • képviseli az intézményt, felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározott más fontos feladatok ellátásáért.

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógus – munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,
 • pedagógus – szakvizsga keretében intézményvezetői szakképzettséget szerzett,
 • legalább öt év pedagógus – munkakörben töltött szakmai gyakorlata van,
 • az intézményben óvodapedagógus – munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezik vagy az óvodavezetői megbízással egyidejűleg ilyen kinevezést kap.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • vezetési programját,
 • a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványát,
 • felsőfokú iskolai végzettségét és szakképzettségét, valamint pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségét tanúsító okleveleinek hitelesített másolatát,
 • arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény:

Az óvodavezető illetményét és magasabb vezetői illetménypótlékát, a Kjt. és a végrehajtására kiadott 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, a megbízást adó Képviselő-testület állapítja meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani Sály Község Polgármesteréhez címezve (3425 Sály, Kossuth u. 63. sz. tel.- fax.: 49/336-055, e-mail: salyonko@salyegy.t-online.hu úgy, hogy az, postai úton is, legkésőbb 2015. május 15-ig megérkezzen.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. június 30.

Written by admin.saly